Què fem

L’AMPA és un patrimoni comú, que funciona gràcies al nostre esforç i que arribarà fins on desitgem.
Aquest es el motiu fonamental pel qual pensem que tots els pares i mares haurien d’associar-se.

CAT:
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) està conformada per un grup de pares i mares amb l’objectiu d’actuar com intermediaris entre les famílies i el centre educatiu, permetent així la participació de les famílies en la vida escolar i en l’educació dels seus fills i filles.

Fonamentalment, el caràcter de l’AMPA reflexa l’ètica del centre: és divers i inclusiu.
Som un grup de voluntaris i voluntàries que fomentem la trobada de les famílies per tal de promoure el sentiment de comunitat dintre de l’escola.
Ens reunim una vegada al mes, per discutir obertament qualsevol aspecte referent a l’escola.
Aquestes reunions són obertes a tots els pares i mares que hi vulguin participar.
També ens encarreguem d’una sèrie de qüestions escolars en les que es requereix logística i col·laboració familiar. Entre d’altres aspectes:
• Organitzem les activitats extraescolars, el casal d’estiu i l’acollida matinal (oferint preus més econòmics per als socis),
• Portem les peticions de mares i pares al Consell Escolar,
• Gestionem beques i ajudes per finançar projectes, així com la reutilització de llibres i els llibres cooperatius,
• Busquem subvencions i activitats que disminueixin el cost per a les famílies,
• Promovem col·loquis i cursos sobre temàtica familiar i educativa,
• Fomentem les tradicions mitjançant diferents celebracions, com ara el Dia del Llibre durant la Diada de Sant Jordi, la festivitat de Carnestoltes o la visita del Patge Reial per Nadal, …
• En definitiva, ens  encarreguem d’explorar propostes que enriqueixin la vida escolar.

Estem encantats de rebre aportacions tan de membres com de no membres i t’animem a contactar amb nosaltres i col·laborar en qualsevol de les nostres àrees de treball.

ENG:
The Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) is a body of parents whose aim is to act as an intermediary between the families and the school. It provides a space of participation to all families interested in the school day to day and in their children’s education.

Fundamentally the character of the AMPA is reflective of the school ethos: it is diverse and inclusive. We are a group of volunteers whose aim is to encourage parents to meet and get to know each other in order to enhance the sense of community within our school.
The AMPA meets once a month, typically on the first Monday, where topics relating to the school can be discussed openly and parents’ views are shared. These meetings are open to all parents who wish to participate.
In addition, the AMPA is heavily involved in the organization of a number of school events that require parental input in terms of organization and logistics. Among other, we…
• Organize after school activities, the summer “casal” and the morning daycare (offering more economic prices to members),
• Channel the parent’s views back to the School Council,
• Manage scholarships and grants to finance projects, as well as the communal use of books,
• Look for financing and activities in order to decrease families’ expenses,
• Promote workshops and debates on education and familiar issues,
• Encourage our traditions through the organization of several events (Book Day during Sant Jordi’s Diada, Carnival or the Royal Page’s visit during Christmas),
• and explore new proposals that may enrich the school life.

We welcome the involvement of all parents regardless of whether they are members or not, and we encourage you to contact us if you wish to collaborate in any of our work areas.

ESP:
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) lo conforman un grupo de padres y madres cuyo objetivo es actuar como intermediarios entre las familias y el centro educativo y que permite la participación de las familias en la vida escolar y en la educación de sus hijos e hijas.

Fundamentalmente, el carácter del AMPA refleja la ética del centro: es diverso e inclusivo. Somos un grupo de voluntarios y voluntarias que fomentamos el encuentro de las familias para promover el sentimiento de comunidad dentro de la escuela.
Nos reunimos una vez al mes, normalmente el primer lunes, para discutir abiertamente sobre cualquier aspecto referente a la escuela. Estas reuniones están abiertas a todos los padres y madres que quieran participar.
También nos encargamos de una serie de cuestiones escolares en las que se requiere logística y colaboración familiar. Entre otros aspectos:
• Organizamos las actividades extraescolares, el «casal d’estiu» y la acogida matinal (ofreciendo precios más económicos para los socios),
• Llevamos las peticiones de madres y padres al Consejo Escolar,
• Gestionamos becas y ayudas para financiar proyectos, así como la reutilización de libros y los libros cooperativos,
• Buscamos subvenciones y actividades que disminuyan los costes para las familias,
• Promovemos coloquios y cursos sobre temática familiar y educativa,
• Fomentamos las tradiciones a través de diferentes actos, como el Día del Libro durante la diada de Sant Jordi, la festividad de Carnaval o la visita del Paje Real en Navidad,
• En definitiva, nos encargamos de explorar propuestas que enriquezcan la vida escolar.

Estamos encantados de recibir aportaciones tanto de miembros como de no miembros y te animamos a contactar con nosotros y colaborar en cualquiera de nuestras áreas de actuación.

Comparteix :-)